Työkalut

Jos hankit itse ja pidät kunnossa työssä tarvittavia työvälineitä (työkalut, koneet ja laitteet), voit vähentää niistä aiheutuneet kustannukset.

Vähennyskelpoisia ovat välineiden:

  • hankintamenot
  • huoltomenot
  • korjausmenot.

 Näin ilmoitat työkalut tulonhankkimismenoina

Tulonhankkimiskuluina voi vähentää työhön hankittujen työvälineiden osto- ja huoltokuluja

Jos olet ostanut tai huoltanut työssäsi tarvitsemiasi työvälineitä, voit vähentää ne tulonhankkimiskuluina verotuksessa. Kun ilmoitat kuluja veroilmoitukselle, selvitä samalla miten ne liittyvät työhösi.

Myös työvälineiden huolto- ja korjauskulut ovat hankintahinnan lisäksi vähennyskelpoisia kuluja. 

Työvälineen ostohinta alle 1 000 euroa

Jos ostamasi työvälineen hinta on alle 1 000 euroa, voit vähentää sen kokonaan työvälineen ostovuoden verotuksessa. Myös kunnossapitomenot vähennetään sinä vuonna, jona ne on maksettu.

Työvälineen ostohinta yli 1 000 euroa 

Jos työvälineen ostohinta on yli 1 000 euroa (ja sen käyttöaika on yli kolme vuotta), ostohinta vähennetään vuotuisina poistoina. Poisto tehdään työvälinekohtaisesti ja sen määrä on enintään 25 %. Voit vähentää ostohinnasta ensimmäisenä vuonna 25 % ja jatkossa 25 % menojäännöksestä.

Työnantajan maksama työkalukorvaus

Työnantajan erikseen maksamaa työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten korvausta ei pidetä palkkana, jos korvaus ei ylitä kustannusten selvitettyä tai arvioitua määrää. Työnantaja voi siten jättää korvauksesta ennakonpidätyksen toimittamatta. Vaikka korvausta ei pidetä palkkana, voi se silti olla veronalaista tuloa.

Tätä korvausta et voi vähentää tulonhankkimisvähennyksenä, koska vähennys myönnetään todellisten kulujen mukaan. 

Esimerkki: Pekka on hankkinut työssä tarvitsemiaan työkaluja 800 eurolla ja saanut työnantajaltaan työkalukorvausta 500 euroa. Pekan ansiotulona verotetaan työnantajan maksama 500 euron työkalukorvaus, koska korvausta ei ole erikseen säädetty verovapaaksi tuloksi. Pekka ilmoittaa työkaluista aiheutuneet kulut veroilmoituksella tulonhankkimiskuluina ja esittää eritellyn selvityksen kuluista ja niiden liittymisestä tulonhankintaan. Pekka saa vähentää verotuksessa kulut todellisten kulujen (800 euron) mukaan.