Muutoksenhaku ennakkoperinnässä

Verokortteihin ja ennakkoveroihin haetaan muutosta ensin OmaVero-palvelussa tai muissa asiointikanavissa. Jos vähennys- tai muuta vaatimustasi ei hyväksytä etkä ole tyytyväinen saamiisi perusteluihin, voit tehdä ennakkoperinnän oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Voidaksesi tehdä oikaisuvaatimuksen sinun on ensin pyydettävä Verohallinnolta muutoksenhakukelpoinen päätös.

Siirry OmaVeroon

Tämä ohje koskee oikaisuvaatimusta ja se on tarkoitettu henkilöasiakkaille, liikkeen- ja ammatinharjoittajille, yhtymän osakkaalle sekä maa- ja metsätalouden harjoittajille.

Kuka voi hakea muutosta?

Ennakkoperintään voi hakea muutosta verovelvollinen sekä jokainen muu, jonka oman veron määrään päätös välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on vastuussa veron maksamisesta.

Miten oikaisuvaatimus tehdään?

Pyydä ensin verotoimistosta muutoksenhakukelpoinen päätös ennakkoperinnästä. Pyynnön voit tehdä puhelimitse tai vapaamuotoisella hakemuksella (pyyntöä ei voi tehdä OmaVerossa). Kun olet saanut muutoksenhakukelpoisen päätöksen, tee oikaisuvaatimus kirjallisesti.

Voit tehdä ennakkoperinnän oikaisuvaatimuksen sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Tee oikaisuvaatimus OmaVerossa

Katso ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen OmaVerossa.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös paperilomakkeella Ennakkoperinnän oikaisuvaatimus (lomake 5002) tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava

  • muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus
  • minkä verovuoden ennakkoperintään haetaan muutosta
  • mihin päätökseen haetaan muutosta
  • mitä päätöksen kohtia vaatimus koskee ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
  • millä perusteilla muutoksia vaaditaan

Paperilla tehty oikaisuvaatimus on aina allekirjoitettava. Liitä oikaisuvaatimukseen asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole niitä jo aiemmin toimittanut Verohallintoon. Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.

Lähetä paperinen oikaisuvaatimus osoitteeseen:
Verohallinto
PL 650
00052 VERO
Voit myös jättää oikaisuvaatimuksen mihin tahansa verotoimistoon.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Muutoksenhakukelpoiseen päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos oikaisuvaatimuksen määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai lauantai, oikaisuvaatimuksen voi tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Vain määräajassa tehty oikaisuvaatimus tutkitaan

Oikaisuvaatimus on tehtävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Päätöstä on noudatettava, vaikka muutosta olisi haettu

Suorituksen maksajan on noudatettava verokorttia ja lähdeverokorttia koskevaa Verohallinnon päätöstä vaikka olisit hakenut siihen muutosta. Myös ennakkovero on maksettava määräaikana muutoksenhausta huolimatta.

Verohallinto voi hakemuksestasi kieltää ennakkoveron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Lue lisää täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana ennakkoverolle kertyy viivekorkoa.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiselle on 60 päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Tarkista valitusaika aina saamasi päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta (valitusosoitus). Lähetä kirjallinen valitus toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle. Toimivaltainen hallinto-oikeus on merkitty päätökselle. Tarkista hallinto-oikeuksien yhteystiedot (www.oikeus.fi).

Valituksen hallinto-oikeuteen voi tehdä myös sähköisesti Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa. 

Hallinto-oikeuden päätökseen voit hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituksen on oltava perillä 60 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.

Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen. Lue tarkempaa tietoa tuomioistuinten maksuista (www.oikeus.fi).