Velka tuloverotuksessa

Velan takaisinmaksueriä ei voi vähentää verotuksessa opintolainavähennystä lukuun ottamatta. Velkapääoman muutokset vaikuttavat kuitenkin verotukseen muuttuvien korkomenojen kautta.

Yksityishenkilön velka voi olla otettu esimerkiksi pankista, muusta rahoituslaitoksesta tai toiselta yksityishenkilöltä. Yksityishenkilöiden välisestä velasta on varauduttava esittämään Verohallinnolle velkakirja takaisinmaksusuunnitelmineen ja selvitys takaisinmaksusuunnitelman noudattamisesta.

Velan vaikutukset verotukseen

Velan takaisinmaksueriä ei voi vähentää verotuksessa opintolainavähennystä lukuun ottamatta. Velan määrällä ei ole merkitystä verotuksen kannalta. Velkapääoman muutokset vaikuttavat kuitenkin tuloverotukseen muuttuvien korkomenojen kautta. Kun otat uuden velan tai lisää velkaa, myös korkokulujen määrä usein kasvaa. Jos taas maksat velan pääomaa pois, korotkin yleensä pienenevät. Jos korkojen määrä muuttuu vuoden aikana huomattavasti, sinun kannattaa hakea uusi verokortti.

Pankista tai rahoituslaitoksesta otettu velka

Yksityishenkilö ottaa velan usein pankista tai muusta rahoituslaitoksesta. Pankki on velvollinen antamaan vuosittain Verohallinnolle tiedot yksityisen henkilön velan määrästä kalenterivuoden lopussa sekä tiedot kalenterivuoden aikana maksetuista koroista. Esitäytetyssä veroilmoituksessa olevat velka- ja korkotietojen virheet ja puutteet on ilmoitettava korjattavaksi Verohallinnolle.

Yksityishenkilöltä otettu velka

Yksityishenkilön velka voi olla otettu myös toiselta yksityishenkilöltä. Yksityishenkilöiden välisestä velasta on syytä tehdä velkakirja. Velkakirjasta on käytävä ilmi muun muassa

  • velkasuhteen osapuolet (velkoja ja velallinen)
  • milloin ja kuinka paljon velkaa on annettu
  • velan korko tai se, että velka on koroton
  • velan eräpäivä tai takaisinmaksusuunnitelma eräpäivineen
  • velan mahdolliset takaajat.

Velallisen täytyy allekirjoittaa velkakirja.

Yksityishenkilöiden välisestä velasta on varauduttava esittämään Verohallinnolle velkakirja ja kirjallinen selvitys velan takaisinmaksusta tai takaisinmaksusuunnitelman noudattamisesta.

Jos yksityishenkilöiden välistä velkaa lyhennetään pääasiassa antamalla takaisinmaksuerät anteeksi, saatetaan velkaa pitää lahjana, josta määrätään maksettavaksi lahjavero. Tällaisessa tilanteessa arvioidaan kokonaisuutta todellisten olosuhteiden mukaisesti eikä muodollisten seikkojen perusteella. Yksityishenkilöiden välisen velkasuhteen muuttuminen lahjaksi verotuksessa arvioidaan tapauskohtaisesti.

Yksityishenkilöiden välisestä velasta maksetut korot voi vähentää verotuksessa, jos velka on asunto- tai tulonhankkimisvelkaa. Yksityishenkilöiden välisestä velasta saadut korkotuotot ovat saajalleen veronalaista pääomatuloa, jotka on ilmoitettava esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä joko OmaVerossa tai lomakkeella 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset, kohdassa "Pääomatuloa olevat eläkkeet ja PS-sopimuksen mukaiset suoritukset sekä muut pääomatulot".