Työsuhdeajoneuvon autoveroton käyttö

Anna ilmoitus työsuhdeajoneuvon verottomasta käytöstä Verohallinnolle ennen kuin ryhdyt käyttämään ajoneuvoa Suomessa. Lue lisää verottomasta käytöstä.

Tee verottoman käytön ilmoitus OmaVerossa

Verohallinto vahvistaa ilmoituksen, mutta vahvistus ei tarkoita, että Verohallinto olisi tutkinut ja hyväksynyt verottoman käytön edellytykset. Muista itse etukäteen selvittää, onko verottomalle käytölle perusteet. Jos perusteita ei ole, ajoneuvon käyttö on verollista.

Saat ilmoituksen vahvistamisesta heti kirjeen OmaVeroon. Näin löydät vahvistuskirjeen:

  1. Avaa etusivulta välilehti Tehtävät.
  2. Valitse linkki Katso päätökset ja kirjeet.
  3. Valitse postilaatikosta työsuhdeajoneuvoa koskeva pdf-ilmoitus.

Tulosta ilmoitus eli vahvistuskirje, pidä se mukana ajoneuvossa ja esitä se pyydettäessä poliisille tai Tullille.

Vahvistuskirje tulee myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista.

Voit tehdä ilmoituksen myös lomakkeella Ilmoitus ulkomaille rekisteröidyn työsuhdeajoneuvon käytöstä (1235).

  • Verohallinnon vahvistama ilmoitus postitetaan ilmoittamaasi osoitteeseen.

Verottoman käytön edellytykset

Jos asut vakituisesti Suomessa ja työnantajallasi on kiinteä toimipaikka ulkomailla, voit käyttää työnantajasi omistuksessa tai hallinnassa olevaa ulkomailla pysyvästi rekisteröityä ajoneuvoa verottomasti. Myös perheesi saa käyttää työsuhdeajoneuvoasi verottomasti.

Jos asut vakituisesti Suomessa ja olet ammatinharjoittaja, joka on sijoittunut ulkomaille tai tarjoaa palvelujaan ulkomailla, voit myös käyttää ulkomailla pysyvästi rekisteröityä ajoneuvoasi verottomasti. Myös perheesi saa käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoasi verottomasti.

Henkilön perheeseen kuuluvat hänen kanssaan yhteisessä taloudessa asuvat aviopuoliso ja naimattomat lapset. Aviopuolisoon rinnastetaan avioliittoa solmimatta yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa jatkuvasti elävä henkilö.

Ajoneuvon käyttö on autoverotonta, jos sinä ja perheesi käytätte ajoneuvoa päivien mukaan laskettuna vähemmän Suomessa kuin ulkomailla kunkin 12 kuukauden pituisen ajanjakson aikana. Jos käytätte ajoneuvoa saman päivän aikana sekä Suomessa että ulkomailla, ajoneuvon käyttö tuolta päivältä lasketaan ulkomailla käytöksi.

Jos verottoman käytön edellytykset eivät täyty, ajoneuvo katsotaan otetuksi verolliseen käyttöön ja käyttöönottajan on annettava ajoneuvosta käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus. Lue lisää autoveroilmoituksen antamisesta.

Muista pitää ajopäiväkirjaa

Jos käytät omaa tai perheenjäsenesi ulkomailla rekisteröityä työsuhdeajoneuvoa verottomasti, sinun täytyy pitää ajoneuvon käytöstä Suomessa ja ulkomailla paperista tai sähköistä ajopäiväkirjaa.

Merkitse ajopäiväkirjaan päivittäin tai jokaisesta ajosta eriteltynä ajoneuvon

  • käyttöpäivä tai ajon alkamis- ja päättymisajankohta
  • yhteenlasketut ajokilometrit käyttöpäivänä tai matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä
  • käyttömaa tai -maat
  • käyttäjä tai käyttäjät.

Ajopäiväkirjasta on käytävä lisäksi ilmi ajoneuvon yhteenlasketut käyttöpäivät Suomessa ja ulkomailla kunkin 12 kuukauden pituisen ajanjakson aikana.

Säilytä ajopäiväkirja vähintään kuuden vuoden ajan verottoman käytön alkamista seuraavan vuoden alusta. Ajopäiväkirja on säilytettävä siten, että alkuperäiset tiedot ovat todennettavissa. Jos et pidä ajopäiväkirjaa, Verohallinto voi määrätä sinulle laiminlyöntimaksun. Jos et voi osoittaa verottoman käytön edellytysten täyttyvän, Verohallinto voi määrätä sinulle autoveron ja viivästyskoron. Lisäksi Verohallinto voi määrätä sinulle veronkorotuksen. Lue lisää seuraamusmaksuista.

Osakeyhtiön omistajien työsuhdeajoneuvon käyttö

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen 2018:21, joka koskee osakeyhtiön omistajien työsuhdeajoneuvon käyttöä. Jotta ajoneuvon käyttö voidaan katsoa työsuhdeajoneuvon verottomaksi käytöksi, yhtiön omistajilta edellytetään tosiasiallista työskentelyä. Verohallinto ei tutki verottoman käytön edellytysten täyttymistä ennen verottoman käytön ilmoituksen vahvistamista. Ajoneuvon käyttöönottaja vastaa verottoman käytön edellytysten täyttymisestä. Jos ajoneuvon käyttö ei täytä käytön verottomuudelle säädettyjä edellytyksiä, ajoneuvon käyttöönottajan on annettava ajoneuvosta käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus.

Miten työsuhdeajoneuvo ja yritysajoneuvo eroavat toisistaan?

Työsuhdeajoneuvon verotonta käyttöä ei ole sidottu työtehtävien hoitamiseen, vaan ajoneuvoa voi käyttää myös omiin ajoihin. Yritysajoneuvoa voi käyttää vain työtehtävien hoitamiseen. Lue lisää yritysajoneuvosta.

Huomioithan, että autoetu on veronalaista tuloa

Suomessa asuvien henkilöiden on pääsääntöisesti maksettava Suomeen veroa myös ulkomailta saamistaan tuloista. Ulkomailta saadut tulot voit ilmoittaa OmaVerossa tai paperilomakkeella 16A (ansiotulot) tai 16B (pääomatulot).

Työnantajalta saatu autoetu on luontoisetu, joka on veronalaista ansiotuloa ja arvostetaan käypään arvoon. Verohallinto määrää vuosittain luontoisetujen käypien arvojen laskentaperusteet.