Henkilön vakinainen asuinpaikka autoverotuksessa

Autoverotuksessa henkilön vakinaisella asuinpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa hän asuu henkilökohtaisten, ammatillisten ja muiden siteidensä mukaan arvioituna vähintään 185 päivää kalenterivuodessa.

  • Jos henkilö oleskelee kahdessa tai useammassa valtiossa sijaitsevissa paikoissa, hänen vakinaisena asuinpaikkanaan on pidettävä sitä paikkaa, jonne hän palaa henkilökohtaisten syiden vuoksi säännöllisesti.
  • Henkilökohtaisia syitä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös työskentelyn luonne ja pysyvyys muussa maassa sekä muut erityiset olosuhteet.
  • Paluuta toiseen valtioon ei edellytetä, jos henkilö oleskelee Suomessa määräaikaisen tehtävän suorittamiseksi.

Verohallinto voi määräämillään ehdoilla antaa enintään 1 vuodeksi kerrallaan päätöksen siitä, missä valtiossa henkilön asuinpaikan on esitettyjen selvitysten mukaan katsottava sijaitsevan. Päätös on maksuton.

Henkilön vakinaisen asuinpaikan ei katsota muuttuvan, jos hän oleskelee Suomessa tai muussa maassa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa opiskelua varten.

Asuinpaikkapäätös ja sen hakeminen

Asuinpaikkapäätöksellä tarkoitetaan Verohallinnon päätöstä siitä, missä henkilön vakinainen asuinpaikka on, kun sovelletaan autoverolain säännöksiä.
Jos vakinaisen asuinpaikan katsotaan sijaitsevan muualla kuin Suomessa, henkilöllä on turistiajoneuvon käyttöoikeus määräaikojen puitteissa.
Jos vakinaisen asuinpaikan katsotaan sijaitsevan Suomessa, henkilöllä ei ole lainkaan turistiajoneuvon käyttöoikeutta.

Hakemuksen tekeminen

Hakemus tehdään lomakkeella Hakemus henkilön vakinaisen asuinpaikan selvittämiseksi. Hakemukseen liitetään hakijan esittämän muun mahdollisen selvityksen lisäksi seuraavat asiakirjat:

  • kopio passista (kaikki sivut, joissa on merkintöjä)
  • kopio ajokortista
  • kopio ajoneuvon rekisteriotteesta
  • selvitys Suomessa oleskelun syistä (esim. työnantajan todistus / opiskelutodistus)