Ajoneuvon turistikäyttö

Ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö saa tietyin edellytyksin käyttää Suomessa ajoneuvoa, jota ei ole täällä verotettu. Käyttöoikeuden laajuus riippuu siitä, onko ajoneuvo tuotu omaan käyttöön ns. turistiajoneuvo vai käytetäänkö ajoneuvoa yritystoiminnassa.

Jos henkilö oleskelee kahdessa maassa, on suositeltavaa hakea päätöstä henkilön vakinaisen asuinpaikan selvittämiseksi. Ajoneuvon väliaikainen ns. turistikäyttö on sallittua veroja maksamatta seuraavin ehdoin:

  • Henkilön vakinainen asuinpaikka on ulkomailla.
  • Ajoneuvo on rekisteröity ulkomailla.
  • Ajoneuvoa käytetään enintään 6 kuukautta 12 kk:n ajanjaksona.
  • Ajoneuvolla tulee olla sitä täällä käytettäessä Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus.

Käyttöoikeus

Ajoneuvoa ei saa luovuttaa Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön käytettäväksi. Toisella turistin asemassa olevalla henkilöllä on oikeus käyttää turistiajoneuvoa Suomessa liikenteeseen väliaikaisesti veroa suorittamatta.

Henkilön, jolla Suomeen tullessaan on tarkoitus oleskella täällä yli 6 kuukautta, on kysymyksessä olevan auton käyttöoikeuden selvittämiseksi otettava yhteys Autoveroneuvontaan puh. 029 497 150

Liikennekäytön edellytykset on lueteltu asetuksessa ajoneuvojen rekisteröinnistä (Finlex).

EU:n ulkopuolelta tulevat ajoneuvot

Väliaikaisen autoverottomuuden ehdot ovat samat EU:n ulkopuolelta tulevalle henkilölle.  EU:n ulkopuolelta tuotava ajoneuvo on lisäksi asetettava vaadittavaan tullimenettelyyn.

Lue lisää tuontitavaran tulliselvityksestä ja väliaikaisesta maahantuonnista (Tulli)

Turistiajoneuvon määräajan pidentäminen

  • Verohallinto voi hakemuksesta pidentää ajoneuvon 6 kuukauden verotonta käyttöä koskevaa määräaikaa enintään vuodella.  
  • Tee määräajan pidennyshakemus lomakkeella Hakemus väliaikaisen autoverottomuuden määräajan pidentämiseksi (lomake nro 1260). Lomakkeen on oltava perillä Verohallinnossa ennen 6 kuukauden määräajan päättymistä. 
  • Jos määräaikaa on pidennetty, ajoneuvoa voidaan käyttää turistiajoneuvona aikaisintaan 6 kk kuluttua pidennetyn määräajan päättymisestä.

Turistiajoneuvo – ei määräaikavaatimusta

Tavanomaista väliaikaisen käytön määräaikaa ei sovelleta silloin, kun henkilön asunto ja työpaikka ovat eri valtioissa ja työmatka edellyttää rajan ylitystä. Henkilön tulee poistua ajoneuvollaan Suomesta säännöllisesti ulkomailla sijaitsevaan asuinpaikkaansa. Aikaväli, jonka kuluessa henkilön on poistuttava asuinmaahan on lyhyt. Koska kyse on työmatkasta edellytetään pääsääntöisesti päivittäistä poistumista.

  • Ilmoitusta Verohallinnolle tai Verohallinnon lupaa ei tarvita.

Lue lisää lainsäädännöstä (Finlex).