Valitus autoveron oikaisupäätöksestä

Tee oikaisupäätöksestä kirjallinen, vapaamuotoinen valituskirjelmä. Osoita valitus toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle.

Kuka voi valittaa oikaisupäätöksestä?

Oikaisupäätöksestä saa valittaa verovelvollinen eli se henkilö, jonka maksettavaksi autovero on määrätty.

Verovelvollinen voi kirjallisella valtakirjalla valtuuttaa toisen henkilön toimimaan asiamiehenään valitusmenettelyssä.

Valituskirjelmän sisältö

Ilmoita valituskirjelmässä

 • Oikaisupäätös, johon muutosta haetaan
 • Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja miten sitä vaaditaan muutettavaksi
 • Perusteet, joilla muutosta vaaditaan (esimerkiksi pelkkä maininta liian korkeasta veron määrästä ei riitä, vaan valituksessa on mainittava ne perusteet, joiden johdosta veroa on kannettu liikaa)
 • Muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
 • Laillisen edustajan, asiamiehen tai muun muutoksenhakukirjelmän laatijana toimineen henkilön nimi
 • Postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa
 • Muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus
 • Tilinumero mahdollisen veronpalautuksen maksamista varten
Liitä mukaan
 • Alkuperäisenä tai jäljennöksenä oikaisupäätös, johon muutosta haetaan
 • Selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta kun autoverotuspäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta on kulunut yli 3 vuotta
 • Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa valituksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
 • Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja

Valitus on tehtävä määräajassa

Oikaisupäätöksestä tehtävän valituksen määräaika on
 • 3 vuotta autoverotuspäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta
 • Aina vähintään 60 päivää oikaisupäätöksen tiedoksisaannista

Jos olet saanut autoveropäätöksen vuonna 2015 ja saanut siihen oikaisupäätöksen vuonna 2017, sinun tulee tehdä valitus oikaisupäätöksestä viimeistään 31.12.2018. Valitusaika lasketaan autoveropäätöksestä, ei oikaisupäätöksestä. Myöhästynyttä valitusta ei käsitellä.

Mikä hallinto-oikeus käsittelee valituksen?

Valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä verovelvollisen kotikunta on ollut ajoneuvoa ensi kertaa verotettaessa. Jos verovelvollisella ei ole kotikuntaa Suomessa, valitus käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa.

Mihin valituskirjelmä tulee toimittaa?

Jos valitat Verohallinnon antamasta oikaisupäätöksestä, toimita valituskirjelmä määräajassa toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle.

Jos valitat Tullin antamasta oikaisupäätöksestä ja alkuperäinen autoverotuspäätös on annettu 1.1.2016 tai myöhemmin, toimita valituskirjelmä määräajassa toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuksien tuomiopiirit ja yhteystiedot löytyvät oikeuslaitoksen verkkosivuilta mm. kunnan nimen mukaan www.oikeus.fi (Tuomioistuimet > Hallinto-oikeudet > Yhteystiedot)

Jos valitat Tullin antamasta oikaisupäätöksestä ja alkuperäinen autoverotuspäätös on annettu ennen 1.1.2016, toimita valituskirjelmä määräajassa Verohallinnolle.

Maksaako valittaminen?

Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään 250 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Sitä ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Hallinto-oikeus voi yksittäistapauksessa määrätä, ettei maksua peritä, jos maksun määrääminen olisi ilmeisen kohtuutonta.

Lisätietoa oikeudenkäyntimaksuista hallinto-oikeudessa (www.oikeus.fi)