Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Muutoksenhaku varainsiirtoverotuksessa

Ohjeet koskevat sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita. Ohje koskee päätöksiä, jotka Verohallinto on antanut 1.1.2017 jälkeen.

Varainsiirtoveroa koskevaan Verohallinnon päätökseen voi hakea muutosta. Tällaisia päätöksiä ovat varainsiirtoveron määräämispäätös sekä varainsiirtoveron palautushakemukseen annettu päätös.

Varainsiirtoveron ennakkoratkaisupäätökseen haetaan muutosta eri tavalla. Lue lisää ennakkoratkaisua koskevasta muutoksenhausta.

Tee oikaisuvaatimus OmaVerossa

Voit tehdä varainsiirtoveron oikaisuvaatimuksen sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Tee oikaisuvaatimus OmaVerossa

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös paperilomakkeella (Varainsiirtoveron oikaisuvaatimus 6018) tai vapaamuotoisesti.

Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava

  • muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus
  • mihin päätökseen haet muutosta (merkitse päätösnumero)
  • miten päätöstä vaaditaan muutettavaksi
  • mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Liitä oikaisuvaatimukseen kopiot niistä asiakirjoista, joihin vetoat, jollet ole toimittanut niitä aikaisemmin Verohallintoon. Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.  

Jos teet oikaisuvaatimuksen paperilla, lähetä se liitteineen lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Voit myös jättää oikaisuvaatimuksen mihin tahansa verotoimistoon. 

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Oikaisuvaatimuksen määräaika on 3 vuotta verovuoden päättymisestä, kuitenkin vähintään 60 päivää siitä, kun verovelvollinen on saanut tiedon päätöksestä.

Verovuodella tarkoitetaan sitä kalenterivuotta, jonka aikana kiinteistön tai arvopaperin luovutus on tapahtunut tai verovelvollisuus on muuten alkanut.

Esimerkki: Janne teki asuntokaupan 1.2.2022. Hän maksoi kauppaan liittyen liikaa varainsiirtoveroa. Janne teki varainsiirtoveron palautushakemuksen liikaa maksetun veron osalta ja sai päätöksen palautushakemukseen 1.6.2022. Hän voi hakea oikaisua palautushakemukseen annettuun päätökseen 31.12.2025 saakka.

Vain määräajassa tehty oikaisuvaatimus tutkitaan

Oikaisuvaatimus on tehtävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Myös OmaVerossa oikaisuvaatimus on tehtävä ennen kello 16.15. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka varainsiirtoverotukseen annettuun päätökseen olisi haettu muutosta, vero on maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksamattomalle verolle kertyy viivästyskorkoa muutoksenhausta huolimatta.

Verohallinto voi kuitenkin hakemuksesta kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Lue lisää täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivästyskorkoa.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 60 päivää annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15.

Valitus on toimitettava valitusajassa siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätöksessä tarkoitettu kiinteistö sijaitsee tai jonka alueella on sen yhteisön kotipaikka, jonka liikkeeseen laskemia arvopapereita päätös koskee. Jos päätös koskee sekä kiinteistöä että arvopapereita, muutosta haetaan kiinteistön sijaintipaikan hallinto-oikeudelta. Jollei tätä perustetta voida käyttää, valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet (Oikeus.fi)

Valituksen hallinto-oikeuteen voi tehdä myös sähköisesti Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa. Myös silloin valitus on tehtävä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen klo 16.15.

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.

Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue tarkemmin tuomioistuinten maksuista (Oikeus.fi)

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023