Muutoksenhaku kiinteistöverotuksessa

Voit hakea kiinteistöverotukseen muutosta sen jälkeen, kun verotus on päättynyt. Muutosta haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Tämä ohje koskee sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita. Tarkista muutoksenhakuaika aina verotuspäätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Kuka voi hakea muutosta

Kiinteistöverotukseen voi hakea muutosta verovelvollinen tai se, joka on vastuussa veron maksamisesta.

Miten muutosta haetaan

Tee hakemus OmaVerossa

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen myös paperilla (lomake 3353).

Oikaisuvaatimuksen voi myös tehdä vapaamuotoisesti. Jos teet sen vapaamuotoisesti, ilmoita aina seuraavat tiedot:

  • muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus
  • kiinteistötunnus
  • minkä verovuoden kiinteistöverosta on kyse
  • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
  • mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Liitä aina oikaisuvaatimukseen asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole niitä aikaisemmin toimittanut Verohallintoon. Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.  

Jos teet oikaisuvaatimuksen paperilomakkeella, palautusosoite on lomakkeen etusivulla.

Voit myös jättää oikaisuvaatimuksen mihin tahansa verotoimistoon.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Kiinteistöverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuotta seuraavan vuoden alusta. Vuotta 2016 tai sitä aikaisempia vuosia koskevan oikaisuvaatimuksen määräaika on 5 vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Jos vuoden viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, määräpäivä on seuraava arkipäivä. Tarkista verovuosi ja muutoksenhakuohje kiinteistöverotuspäätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen määräajat verovuosittain
Verovuosi Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään
2015 määräaika päättynyt 31.12.2020
2016 31.12.2021
2017 määräaika päättynyt 31.12.2020
2018 31.12.2021
2019 2.1.2023
2020 2.1.2024

Esimerkki: Niilo omistaa maapohjan ja sillä olevan rakennuksen. Niilo on aikanaan ilmoittanut kiinteistöä koskevat tiedot Verohallinnolle. Verohallinto toimittaa kiinteistöverotuksen Verohallinnon rekisterissä olevien tietojen perusteella.

Niilo sai maaliskuussa 2020 vuoden 2020 kiinteistöverotusta koskevan verotuspäätöksen, jossa hän huomasi virheen. Verovuoden kiinteistöverotus päättyi syyskuussa 2020. Niilon verovuotta 2020 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 2.1.2024.

Esimerkin määräajat koskevat myös yrityksiä.

Viranomaisaloitteisen oikaisupäätöksen muutoksenhakuaika voi olla lyhyempi

Kiinteistöverotusta voidaan oikaista myös Verohallinnon aloitteesta, jos Verohallinto saa jälkikäteen verotukseen vaikuttavia tietoja. Myös tällaiseen viranomaisaloitteiseen verotuksen oikaisupäätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. Muutoksenhaun määräaika on joko 3 vuotta tai 5 vuotta sen mukaan, onko päätös tehty ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.

Lue lisää Verohallinnon aloitteesta tehdyistä oikaisuista ja niiden muutoksenhausta.

Vain määräajassa tehdyt oikaisuvaatimukset tutkitaan

Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Myös OmaVerossa oikaisuvaatimus on tehtävä ennen kello 16.15. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka verotukseen olisi haettu muutosta, kiinteistövero on maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksamattomalle verolle kertyy viivästyskorkoa muutoksenhausta huolimatta.

Verohallinto voi kuitenkin muutoksenhakijan hakemuksesta kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Lue lisää täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivästyskorkoa.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen.

  • Voit tehdä valituksen hallinto-oikeuteen 60 päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista.
  • Verovuotta 2016 tai sitä aikaisempia vuosia koskevien valitusten määräaika on  5 vuotta kiinteistöverotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos oikaisuvaatimuksesi on kohdistunut 1.1.2017 jälkeen Verohallinnon aloitteesta tehtyyn verotuksen oikaisupäätökseen, valitusaika hallinto-oikeuteen on 60 päivää siitä, kun olet saanut tiedoksi oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen.
  • Tarkista valitusaika aina saamasi päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitus on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuteen. Sen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Valituksen hallinto-oikeuteen voi tehdä myös sähköisesti Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa.

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa siihen luvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.

Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue tarkempaa tietoa tuomioistuinten maksuista (www.oikeus.fi).