a a a

Arvonlisäverotus - yhdistys ja säätiö

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä perii veron myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa.

Tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä sekä sähköä, kaasua, lämpö- ja jäähdytysenergiaa ja muuta niihin verrattavaa energiahyödykettä. Palvelulla tarkoitetaan kaikkea muuta, mitä voidaan myydä liiketoiminnan muodossa.

Arvonlisäveroa maksetaan joka kerta, kun tavara tai palvelu myydään. Vero on kuitenkin tarkoitettu kuluttajan maksettavaksi. Tämän vuoksi myyjällä on oikeus vähentää arvonlisävero, joka sisältyy sellaisen tavaran tai palvelun hintaan, jonka hän on ostanut liiketoimintaansa varten toiselta alv-velvolliselta. Näin lopullisiin kuluttajahintoihin sisältyy vain yhdenkertainen vero.

Yhdistyksen tai säätiön yleishyödyllinen toiminta on arvonlisäverotonta

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö ei ole alv-velvollinen sellaisen toiminnan osalta, joka liittyy yleishyödylliseen tarkoitukseen. Silloin tavara tai palvelu myydään ilman, että hintaan lisätään arvonlisäveroa. Myöskään ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa ei tällöin voida vähentää eli yhdistys tai säätiö toimii niin sanotusti kuluttajan asemassa. Toiminnan yleishyödyllisyyttä arvioidaan tuloverolain säännösten pohjalta. Asiaa on käsitelty tarkemmin yhdistysten ja säätiöiden tuloverotusta koskevilla sivuilla tilanteessa: Milloin yhdistys tai säätiö on yleishyödyllinen? 

Yleishyödyllinen yhteisö on kuitenkin alv-velvollinen: 

  • toiminnasta jota pidetään tuloverotuksessa veronalaisena elinkeinotoimintana. Vähäinen toiminta on kuitenkin rajattu arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. 
  • tarjoilupalvelun ottamisesta omaan käyttöön.
  • kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöön.

Arvonlisäverollisesta toiminnasta on rekisteröidyttävä

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan yhdistyksen tai säätiön on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautuminen tehdään Y-lomakkeella. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos liikevaihto jää tilikauden (12 kk) aikana alle 8 500 euron. Halutessaan rekisteriin voi silloinkin hakeutua, jos toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa.

Yleishyödyllinen yhteisö voi myös halutessaan hakeutua alv-velvollisten rekisteriin, vaikka toiminta ei olisikaan sille veronalaista elinkeinotoimintaa. Toiminnan tulee kuitenkin olla arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa. Jos yleishyödyllinen yhteisö hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi, se on verovelvollinen kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoitetusta toiminnastaan, ellei toimintaa ole erikseen säädetty verottomaksi.

Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin lainsäädännössä erikseen mainittuja toimintoja, muun muassa kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yhteisö myy ainoastaan näitä tavaroita tai palveluita, se ei ole arvonlisäverovelvollinen. Verottomuus koskee myös yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja säätiöitä.

Arvonlisäveron määrä

yleinen verokanta, joka koskee useimpia tavaroita ja palveluita  24 %
elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut  14%
kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoituspalvelut ja televisioluvat  10 %

Myyjä saa selville tuotteen hintaan lisättävän arvonlisäveron määrän, kun hän kertoo veron perusteen tuotteen verokannalla. Veron peruste on ostajalta perittävä arvonlisäveroton hinta.

Arvonlisäverolliseen toimintaan liittyy ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksia

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn yhdistyksen tai säätiön on ilmoitettava arvonlisäveron tiedot kausiveroilmoituksella ja maksettava myyntiensä mukainen arvonlisävero verotilille. Ilmoitukset ja maksut on tehtävä yrityksen oman ilmoitus- ja maksujakson mukaisesti joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kalenterivuosittain. Tilitettävän veron määrän saa selville, kun vähentää kuukauden myyntien verosta saman kuukauden vähennyskelpoisiin ostoihin sisältyneen veron.

Myyjän on myös annettava ostajalle lasku, joka sisältää arvonlisäverolaissa määritetyt laskumerkinnät. Tarkemmat ohjeet laskua koskevista vaatimuksista arvonlisäverotuksessa ovat sivulla

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen - yhdistys ja säätiö

Yhdistyksen ja säätiön on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi Verohallinnon rekisteriin, jos tilikauden liikevaihto ylittää 8500 euroa eikä kyse ole arvonlisäverolain 4 luvussa tarkoitetusta arvonlisäverottomasta toiminnasta.

Miten arvonlisäveron määrä lasketaan?

Tuotteen hintaan lisättävän arvonlisäveron määrän saa selville, kun veron peruste kerrotaan voimassa olevalla verokannalla.

Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähentäminen

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittava yritys saa vähentää toiselta verovelvolliselta ostamansa tavaran tai palvelun hintaan sisältyvän veron.

Vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta

Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen toiminnan raja on 8 500 euron vuosittainen liikevaihto.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen eli vapaaehtoinen verovelvollisuus - yhdistys ja säätiö

Yhdistykselle ja säätiölle on eräissä tilanteissa annettu mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi silloinkin, kun hän ei lain mukaan olisi alv-velvollinen.

Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynnit sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle voivat olla sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomia.

Tavaran tai palvelun ottaminen omaan käyttöön

Arvonlisäverollisena myyntinä pidetään myös tavaran tai palvelun ottamista omaan käyttöön.

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen - yhdistys ja säätiö

Arvonlisäverovelvollisen toiminnan päättymisestä on tehtävä lopettamisilmoitus Verohallinnolle.

Ajoneuvon hankinta, käyttö ja myynti arvonlisäverotuksessa

Tavaran tai palvelun arvonlisäveron saa yleensä vähentää, jos tavara tai palvelu on ostettu verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta. Ajoneuvojen arvonlisäveron vähentämiseen liittyy kuitenkin rajoituksia.Lataa

Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2013