a a a

Arvonlisäverotus

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä perii veron myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa.

Tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä sekä sähköä, kaasua, lämpö- ja jäähdytysenergiaa ja muuta niihin verrattavaa energiahyödykettä. Palvelulla tarkoitetaan kaikkea muuta, mitä voidaan myydä liiketoiminnan muodossa.

Arvonlisäveroa maksetaan joka kerta, kun tavara tai palvelu myydään. Vero on kuitenkin tarkoitettu kuluttajan maksettavaksi. Tämän vuoksi myyjällä on oikeus vähentää arvonlisävero, joka sisältyy sellaisen tavaran tai palvelun hintaan, jonka hän on ostanut liiketoimintaansa varten toiselta arvonlisäverovelvolliselta. Näin lopullisiin kuluttajahintoihin sisältyy vain yhdenkertainen vero.

Arvonlisäverollisesta toiminnasta on rekisteröidyttävä

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautuminen tehdään Y-lomakkeella. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos liikevaihto jää tilikauden (12 kk) aikana alle 8 500 euron. Halutessaan rekisteriin voi silloinkin hakeutua, jos toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa. Osakeyhtiö voi ilmoittautua tai hakeutua rekisteriin myös sähköisesti YTJ-asiointipalvelun kautta.

Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin lainsäädännössä erikseen mainittuja toimintoja, muun muassa kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yritys myy ainoastaan näitä tavaroita tai palveluita, se ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Arvonlisäveron määrä

yleinen verokanta, joka koskee useimpia tavaroita ja palveluita 24 %
elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %
kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoituspalvelut ja televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset 10 %

Myyjä saa selville tuotteen hintaan lisättävän arvonlisäveron määrän, kun hän kertoo veron perusteen tuotteen verokannalla. Veron peruste on ostajalta perittävä arvonlisäveroton hinta.

Arvonlisäverolliseen toimintaan liittyy ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksia

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn yrityksen on ilmoitettava arvonlisäveron tiedot kausiveroilmoituksella ja maksettava myyntiensä mukainen arvonlisävero verotilille. Ilmoitukset ja maksut on tehtävä yrityksen oman ilmoitus- ja maksujakson mukaisesti joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kalenterivuosittain. Tilitettävän veron määrän saa selville, kun vähentää kuukauden myyntien verosta saman kuukauden vähennyskelpoisiin ostoihin sisältyneen veron.

Myyjän on myös annettava ostajalle lasku, joka sisältää arvonlisäverolaissa määritetyt laskumerkinnät. Tarkemmat ohjeet laskua koskevista vaatimuksista arvonlisäverotuksessa ovat sivulla

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen - liikkeen- ja ammatinharjoittaja

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi Verohallinnon rekisteriin, jos tilikauden liikevaihto ylittää 8500 euroa eikä kyse ole arvonlisäverolain 4 luvussa tarkoitetusta arvonlisäverottomasta toiminnasta.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä (Mini One Stop Shop)

Vuoden 2015 alusta lähtien kuluttajille myydyt tele-, radio- ja televisiolähetyspalvelut sekä sähköiset palvelut verotetaan siinä maassa, johon ostaja on sijoittautunut.

Miten arvonlisäveron määrä lasketaan?

Tuotteen hintaan lisättävän arvonlisäveron määrän saa selville, kun veron peruste kerrotaan voimassa olevalla verokannalla.

Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähentäminen

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittava yritys saa vähentää toiselta verovelvolliselta ostamansa tavaran tai palvelun hintaan sisältyvän veron.

Vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta

Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen toiminnan raja on 8 500 euron vuosittainen liikevaihto.

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäverovelvollinen voi saada huojennusta maksettavasta arvonlisäverosta, jos tilikauden (12 kk) veroton liikevaihto on alle 22 500 euroa.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen eli vapaaehtoinen verovelvollisuus

Yritykselle on eräissä tilanteissa annettu mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi silloinkin, kun hän ei lain mukaan olisi arvonlisäverovelvollinen.

Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynnit sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle voivat olla sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomia.

Tavaran tai palvelun ottaminen omaan käyttöön

Arvonlisäverollisena myyntinä pidetään myös tavaran tai palvelun ottamista omaan käyttöön.

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus otettiin käyttöön 1.4.2011. Tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verovelvollinen on ostaja eikä myyjä.

Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen

Arvonlisäverovelvollisen toiminnan päättymisestä on tehtävä lopettamisilmoitus Verohallinnolle.

Ajoneuvon hankinta, käyttö ja myynti arvonlisäverotuksessa

Tavaran tai palvelun arvonlisäveron saa yleensä vähentää, jos tavara tai palvelu on ostettu verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta. Ajoneuvojen arvonlisäveron vähentämiseen liittyy kuitenkin rajoituksia.

Ulkomaankaupan arvonlisäverotus

Ulkomaankauppaa harjoittavan yrityksen on selvitettävä, miten myynti ja osto käsitellään arvonlisäverotuksessa: esimerkiksi onko myynnistä maksettava Suomen vai jonkun toisen valtion arvonlisävero.

Ulkomaalaispalautus

Suomen alv-rekisteriin merkitty yritys voi hakea takaisin toisesta maasta hankkimiensa tavaroiden ja palvelujen ostohintaan sisältyvän alv:n. Ulkomainen yritys voi hakea vastaavaa alv-palautusta Suomesta. 

Arvonlisäverottoman matkailijamyynnin palautusliiketoiminta

EU:n ulkopuolella asuvalle henkilölle voidaan myydä tavaroita matkailijamyyntinä. Matkailijamyynti (tax-free-myynti) tarkoittaa, että tavaroiden hintaan sisältyvä arvonlisävero voidaan palauttaa ostajalle.Lataa

Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2013