a a a
Etusivu > Syventävät vero-ohjeet > Henkilöasiakkaan tuloverotus > Viran puolesta tehtävät vähennykset verovuonna 2012

Viran puolesta tehtävät vähennykset verovuonna 2012

Voimassaolo: Toistaiseksi

Verovelvollisen ansiotulojen perusteella lasketaan viran puolesta tulonhankkimisvähennys, ansiotulovähennys, työtulovähennys, eläketulovähennys, opintorahavähennys, invalidivähennys, perusvähennys ja merityötulovähennys.

Voit käyttää vähennysten laskemisessa apuna veroprosenttilaskuria (www.vero.fi/verolaskuri).

Seuraavissa vähennyksissä puhtaalla ansiotulolla tarkoitetaan kaikkia ansiotuloja vähennettynä tulonhankkimiskuluilla. Tulonhankkimiskuluja ovat asunnon ja työpaikan väliset matkakulut, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut sekä muut tulonhankkimiskulut.

1.Tulonhankkimisvähennys

Edellytykset: Sinulla on palkkatuloja.

Määrä: Vähennyksen määrä on 620 euroa, kuitenkin enintään palkkatulon määrä.

Tulonhankkimiskulut voit vähentää siltä osin kuin ne ylittävät tulonhankkimisvähennyksen määrän. Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut sekä asunnon ja työpaikan väliset matkakulut voit kuitenkin vähentää erikseen tulonhankkimisvähennyksen määrästä riippumatta.

Mistä vähennys tehdään: Vähennys tehdään palkkatulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.

2. Ansiotulovähennys

Edellytykset: Sinulla on jotakin seuraavista tuloista: Veronalaista palkkatuloa, muusta toiselle suoritetusta työstä, tehtävästä tai palveluksesta saatua ansiotuloa, ansiotulona pidettävää käyttökorvausta, ansiotulona verotettavia osinkoja, jaettavan yritystulon ansiotulo-osuutta tai yhtymän osakkaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden ansiotulo-osuutta.

Lisäksi vähennyksen saaminen edellyttää, että puhdas ansiotulosi ei ylitä noin 93 333 euroa.

Määrä: Vähennys on 51 prosenttia vähennykseen oikeuttavien tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta tulojen 7 230 euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 28 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 3 570 euroa.

Puhtaan ansiotulon ylittäessä 14 000 euroa, vähennyksen määrää pienennetään 4,5 prosentilla puhtaan ansiotulon 14 000 euron ylittävältä osalta. Vähennystä pienennettäessä tuloiksi lasketaan kaikki ansiotulot, myös esim. eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja sairauspäivärahat.

Mistä vähennys tehdään: Vähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta kunnallisverotuksessa.

Esimerkki:

palkkatulot

17 600,00 euroa

matkakulut (- omavastuu 600 €)

–1 740,00 euroa

tulonhankkimisvähennys

- 620,00 euroa

puhdas ansiotulo

15 840,00 euroa


ansiotulovähennyksen määrä:

51 % x

(7 230 – 2 500)

 =  2 412,30 euroa

28 % x

(17 600 – 7 230)

 =  2 903,60 euroa

 

yhteensä

5 315,90 euroa

Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 3 570 euroa.

Koska puhtaan ansiotulon määrä ylittää 14 000 euroa, vähennyksen määrää pienennetään 4,5 prosentilla siltä osin kuin puhdas ansiotulo ylittää 14 000 euroa.

4,5 % x (15 840 – 14 000) = 82,80 euroa

Myönnettävän ansiotulovähennyksen määrä on 3 570,00 – 82,80 = 3 487,20 euroa.

3.Työtulovähennys

Edellytykset: Sinulla on jotakin seuraavista tuloista: Veronalaista palkkatuloa, muusta toiselle suoritetusta työstä, tehtävästä tai palveluksesta saatua ansiotuloa, ansiotulona pidettävää käyttökorvausta, ansiotulona verotettavia osinkoja, jaettavan yritystulon ansiotulo-osuutta tai yhtymän osakkaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden ansiotulo-osuutta.

Lisäksi vähennyksen saaminen edellyttää, että puhdas ansiotulosi ei ylitä noin 118 910 euroa.

Määrä: Vähennys on 7,1 prosenttia vähennykseen oikeuttavien tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 945 euroa.

Puhtaan ansiotulon ylittäessä 33 000 euroa, vähennyksen määrää pienennetään 1,1 prosentilla puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta. Vähennystä pienennettäessä tuloiksi lasketaan kaikki ansiotulot, myös esim. eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja sairauspäivärahat.

Mistä vähennys tehdään: Vähennys tehdään valtion tuloverosta. Jos vähennys on suurempi kuin ansiotulosta valtiolle suoritettavan tuloveron määrä, vähennys tehdään kunnallisverosta, kirkollisverosta ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta näiden verojen suhteessa

Esimerkki:

palkkatulot

 

45 000,00 euroa

matkakulut (- omavastuu 600 €)

1 740,00 euroa

tulonhankkimisvähennys

     620,00 euroa

puhdas ansiotulo

 

43 240,00 euroa

työtulovähennyksen määrä:
7,1 % x (45 000 – 2 500) =  3 017,50 euroa

Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 945 euroa.

Koska puhtaan ansiotulon määrä ylittää 33 000 euroa, vähennyksen määrää pienennetään 1,1 prosentilla siltä osin kuin puhdas ansiotulo ylittää 33 000 euroa.

1,1 % x (43 240 – 33 000) = 112.64

Myönnettävän työtulovähennyksen määrä on 945,00 – 112.64 = 832,36 euroa.

4. Eläketulovähennys

Edellytykset: Sinulla on eläketuloja, eikä puhdas ansiotulosi ylitä valtionverotuksessa noin 38 160 euroa ja kunnallisverotuksessa noin 24 039 euroa.

Määrä: Valtionverotuksessa vähennyksen enimmäismäärä on 11 660 euroa, kuitenkin enintään eläketulon määrä. Jos puhdas ansiotulo on suurempi kuin täyden eläketulovähennyksen määrä, vähennystä pienennetään 44 prosentilla määrästä, jolla puhdas ansiotulo ylittää täyden eläketulovähennyksen määrän.

Kunnallisverotuksessa vähennyksen enimmäismäärä on 8 530 euroa, kuitenkin enintään eläketulon määrä. Jos puhdas ansiotulo on suurempi kuin täyden eläketulovähennyksen määrä, vähennystä pienennetään 55 prosentilla määrästä, jolla puhdas ansiotulo ylittää täyden eläketulovähennyksen määrän.

Mistä vähennys tehdään: Vähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Esimerkki: 

eläke

 

9 000,00 euroa

palkka

+

2 500,00 euroa

tulonhankkimisvähennys

    620,00 euroa

puhdas ansiotulo

 

10 880,00 euroa

Valtionverotuksessa täyden eläketulovähennyksen määrä on 11 660 euroa, kuitenkin enintään eläketulon määrä, eli 9 000 euroa. Koska puhdas ansiotulo on alle 11 660 euroa, vähennystä ei pienennetä vaan vähennyksen määrä on 9 000 euroa.

Kunnallisverotuksessa puhdas ansiotulo ylittää täyden eläketulovähennyksen määrän 8 530 euroa. Ylittävältä osalta vähennystä pienennetään 55 prosentilla.

55 % x (10 880 – 8 530) = 1 292,,50

Myönnettävän eläketulovähennyksen määrä kunnallisverotuksessa on 

8 530,00 – 1 292,50 = 7 237,50 euroa.

5. Opintorahavähennys

Edellytykset: Olet saanut opintotukilaissa tarkoitettua opintorahaa eikä puhdas ansiotulosi ylitä 7 800 euroa.

Määrä: Vähennyksen enimmäismäärä on 2 600 euroa, kuitenkin enintään opintorahan määrä. Vähennystä pienennetään 50 prosentilla siitä määrästä, jolla puhtaan ansiotulon määrä ylittää täyden opintorahavähennyksen määrän.

Mistä vähennys tehdään: Vähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta kunnallisverotuksessa.

Esimerkki: 

opintoraha

 

2 250,00 euroa

palkka

+

4 500,00 euroa

tulonhankkimisvähennys

   620,00 euroa

puhdas ansiotulo

 

6 130,00 euroa

Puhdas ansiotulo ylittää täyden opintorahavähennyksen määrän 2 600 euroa. Ylittävältä osalta vähennystä pienennetään 50 prosentilla.

50 % x (6 130 – 2 600) = 1 765,00 euroa

Myönnettävän opintorahavähennyksen määrä on 2 600,00 – 1 765,00 = 835,00 euroa.

6. Invalidivähennys

Edellytykset: Sinulla on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta, jonka haitta-aste esitetyn selvityksen mukaan on vähintään 30 prosenttia.

Määrä: Valtionverotuksessa vähennyksen määrä on invaliditeettiprosentin osoittama määrä 115 eurosta.

Kunnallisverotuksessa vähennyksen määrä on invaliditeettiprosentin osoittama määrä 440 eurosta. Kunnallisverotuksessa vähennys myönnetään kuitenkin enintään muun puhtaan ansiotulon kuin eläketulon suuruisena (vähennystä ei siis myönnetä eläketulon perusteella).

Mistä vähennys tehdään: Valtionverotuksessa vähennys tehdään valtiolle suoritettavasta ansiotulon tuloverosta. Jos tuloveroa ei ole määrätty tai jos vero ei riitä valtionverotuksen invalidivähennyksen tekemiseen, vähennys tai siitä vähentämättä jäänyt määrä siirretään viran puolesta puolison tuloverosta vähennettäväksi.

Kunnallisverotuksessa vähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta.

7. Perusvähennys

Edellytykset: Puhtaat ansiotulosi eivät kaikkien muiden vähennysten tekemisen jälkeen ylitä 17 100 euroa.

Määrä: Vähennyksen enimmäismäärä on 2 850 euroa. Jos puhtaan ansiotulon määrä kaikkien kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten jälkeen on suurempi kuin 2 850 euroa, vähennystä pienennetään 20 prosentilla ylimenevän tulon määrästä.

Mistä vähennys tehdään: Vähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta kunnallisverotuksessa ja vasta kaikkien muiden kunnallisverotuksen vähennysten jälkeen.

Esimerkki:

eläke

14 000,00 euroa

eläketulovähennys

5521,50 euroa

Ennen perusvähennystä tehdään kaikki muut vähennykset; tässä esimerkissä eläketulovähennys. Eläketulovähennyksen jälkeen puhtaan ansiotulon määrä (14 000,00 – 5521,50 = 8478,50) ylittää perusvähennyksen enimmäismäärän 2 850 euroa. Ylimenevän tulon osalta vähennystä pienennetään 20 prosentilla.

20 % x (8478,50 – 2 850,00) = 1125,70 euroa

Myönnettävän perusvähennyksen määrä on 2 850,00 – 1125,70 = 1724,30 euroa.

8. Merityötulovähennys

Edellytykset: Sinulla on merityötuloa.

Määrä: Valtionverotuksessa vähennyksen määrä on 18 prosenttia merityötulosta, kuitenkin enintään 6 650 euroa.

Kunnallisverotuksessa vähennyksen määrä on 30 prosenttia merityötulosta, kuitenkin enintään 11 350 euroa. Kunnallisverotuksessa vähennyksen ylärajaa korotetaan 170 eurolla jokaiselta täydeltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana alus ei käy Suomen satamassa tai muutoin Suomen rajojen sisäpuolella ja jonka ajan verovelvollinen työskentelee aluksessa (ns. cross-trade -vähennys). Korotukseen oikeuttavan ajanjakson päättyessä korotus myönnetään myös vajaalta kalenterikuukaudelta.

Mistä vähennys tehdään: Vähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   O   P   R   S   T   V   Y

Lainsäädäntö (finlex.fi):

Oikeuskäytäntö (finlex.fi):

Keskusverolautakunnan (KVL) päätökset (vero.fi):

Palkan- ja eläkkeensaajien palvelunumero
020 697 002

Oppaita

Oppaassa on kerrottu henkilöasiakkaan tavallisimmista verotukseen liittyvistä tuloista ja vähennyksistä.

Tärkeät päivämäärät

Verohallinnon kannanottoja

Henkilöverotus ja ennakkoperintä

Sivu on viimeksi päivitetty 27.8.2012